Regulamin

ORGANIZATOR

Centrum Myśli Jana Pawła II, instytucja kultury m. st. Warszawy

PARTNERZY KONKURSU

Chopin University Press – Wydawnictwo Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina
Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie

DYREKTOR KONKURSU

Jan Krutul

JURY 2018

Paweł Łukaszewski – przewodniczący
Agnieszka Franków-Żelazny
Miłosz Bembinow
Bartosz Michałowski
Szymon Godziemba-Trytek

REGULAMIN KONKURSU

I. CELE KONKURSU
 1. Wzbogacenie polskiej literatury muzycznej o wartościowe pozycje muzyki chóralnej.
 2. Pobudzenie aktywności twórczej i promocja młodych polskich kompozytorów.
 3. Propagowanie nauczania Jana Pawła II w związku ze zbliżającą się 100 rocznicą urodzin.
II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Konkurs otwarty jest dla kompozytorów urodzonych po 16.10.1978 r.
 2. Każdy kompozytor może nadesłać więcej niż jeden utwór.
 3. Nadesłane utwory nie mogą być opublikowane w formie nut, opublikowane na płycie CD i nagradzane jakąkolwiek nagrodą lub wyróżnieniem na innych konkursach.
 4. Pierwsza edycja konkursu odbywa się pod hasłem JAN PAWEŁ II – SYN POLSKIEJ ZIEMI i nawiązuje do 40 rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Papieża.
III. PRZEDMIOT KONKURSU
 1. Przedmiotem konkursu jest: utwór na chór mieszany a cappella do tekstu Jana Pawła II, wybranego spośród wskazanych przez organizatora.
 2. Teksty zostaną opublikowane na stronie internetowej konkursu www.kompozytorzyjp2.pl.
 3. Czas trwania utworu: 3-5 minut.
 4. Utwory mają być przeznaczone do wykonywania przez chóry amatorskie.
 5. Sugerowany układ czterogłosowy SATB z ewentualnymi fragmentami divisi.
IV. NAGRODY
 1. Przewiduje się przyznanie następujących nagród:

I nagroda: 5000 zł
II nagroda: 3000 zł
III nagroda: 2000 zł

Przewiduje się również przyznanie wyróżnień w wysokości 1000 zł.

Nagrodzone utwory zostaną wykonane przez Chór Centrum Myśli Jana Pawła II pod kierunkiem Jana Krutula.

Kompozycje wskazane przez Jury zostaną opublikowane przez wydawnictwo Chopin University Press. 

 1. Jury może zadecydować o innym podziale nagród.
 2. Jury może zadecydować o nieprzyznaniu nagród.
 3. Decyzje Jury są ostateczne.
V. ZGŁASZANIE UTWORÓW
 1. Partytura powinna zostać zgłoszona anonimowo i oznaczona literowym godłem.
 2. Należy nadesłać trzy egzemplarze utworu w postaci wydruku z programu do edycji nut.
 3. Należy dołączyć zamkniętą kopertę oznaczoną tym samym literowym godłem, zawierającą wydrukowaną kartę zgłoszenia (Załącznik 1 do regulaminu) z następującymi informacjami:
  1. imię i nazwisko kompozytora;
  2. data i miejsce urodzenia;
  3. narodowość;
  4. adres, telefon, e-mail;
  5. tytuł kompozycji, czas trwania;
  6. oświadczenie kompozytora opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
 1. Partytury należy nadsyłać/składać osobiście na adres Organizatora:

Centrum Myśli Jana Pawła II
Ul. Foksal 11
00-372 Warszawa
Z dopiskiem KONKURS KOMPOZYTORSKI JP2 

 1. Termin zgłoszenia partytur upływa 10 marca 2018  10 kwietnia 2018(Decyduje data stempla).
 2. W przypadku zgłoszenia więcej niż jednego utworu każdy powinien być oznaczony osobnym godłem.
 3. Nadsyłane partytury nie będą zwracane.
 4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 30 kwietnia 2018.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Utwory nie spełniające warunków regulaminu nie będą klasyfikowane.
 3. Podstawą do rozstrzygania sporów będzie polski tekst regulaminu.
 4. Nadesłane partytury nie będą zwracane.

Informacje o konkursie dostępne na stronie www.kompozytorzyjp2.pl

 * Organizatorzy w porozumieniu z jury konkursu podjęło decyzję do przedłużeniu terminu zgłoszeń do 10 kwietnia 2018.